Wykonanie strony AAOO.pl - strony internetowe - https://www.aaoo.pl

Kontynuując przeglądanie strony zgadzasz się na instalację cookies na Twoim komputerze. W związku z realizacją art. 13 RODO (ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) administrator danych osobowych, tj. Stowarzyszenie konsultingowo-doradcze „Wrota Biznesu” podaje następujące informacje: Administratorem Państwa danych osobowych jest Niepubliczne Przedszkole Czerwone Serduszko i Niepubliczny Żłobek Czerwone Serduszko , którego organem prowadzącym jest Stowarzyszenie konsultingowo-doradcze „Wrota Biznesu” Państwa dane osobowe są przetwarzane przez nas, jako Administratora, w celu rekrutacji, zawarcia i wykonania umowy o świadczenie na Państwa rzecz usług, bądź sprzedaży towarów, ustalenia, obrony i dochodzenia naszych ewentualnych roszczeń względem Państwa, jak również marketingu bezpośredniego, jeśli wyraziliście Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych w tym zakresie. Przedmiotem przetwarzania są Państwa dane osobowe w kategorii danych kontaktowych. Państwa dane osobowe są przez nas przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tzn.: przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. Przepis art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tzn.: przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, są to np. przepisy prawa, które wymagają od nas przetwarzania danych dla celów podatkowych i rachunkowych. Przepis art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tzn.: przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez osobę trzecią, jest to np.: egzekwowanie należności, bądź dochodzenie roszczeń, marketing naszych produktów lub usług. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane odbiorcom, aby realizować cele wymienione w punkcie 2. w zakresie, w jakim są one niezbędne do wykonania zadań zleconych przez administratora danych, jeżeli wymaga tego przepis prawa lub jeżeli administrator posiada inną podstawę prawną. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane: naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki, jeśli będą osobami upoważnionymi przez administratora do wykorzystania takich danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych; Państwa dane osobowe oraz dane osobowe Państwa dzieci mogą zostać udostępniane innym podmiotom przetwarzającym je w imieniu Administratora, m.in. świadczącym na jego rzecz usługi, a także dostawców systemów informatycznych. Administratorzy może również przekazać dane osobowe Państwa oraz Państwa dzieci innym administratorom przetwarzającym je we własnym imieniu, np. organom władzy publicznej w celu realizacji nałożonych na nie obowiązków. Co do zasady administrator nie przekazuje danych osobowych klientów do odbiorców znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Przekazanie Danych osobowych klienta poza obszar EOG może jednak nastąpić, a wynikać to może wyłącznie z realizacji zleceń pochodzących od Państwa. W powyższych przypadkach, dane osobowe Państwa są chronione za pomocą standardowych klauzul ochrony danych, które zgodnie z art. 46 ust. 2 RODO stanowią odpowiednie zabezpieczenia w przypadku transferu danych do krajów spoza EOG. Państwa dane osobowe będą przechowywane w związku ze świadczeniem przez nas na Państwa rzecz usług przez okres realizacji tych usług nie krócej niż do czasu ich przedawnienia w celu umożliwienia nam dochodzenia od Państwa ewentualnych roszczeń, jak również przez okres, w odniesieniu do którego z przepisów prawa, szczególnie prawa podatkowego i rachunkowego wynika nasz obowiązek dokonywania czynności związanych z przetwarzaniem Państwa danych, choćby w zakresie archiwizacji dokumentów dla celów księgowych, rachunkowych, czy podatkowych. Zapewniamy realizację uprawnień wynikających z RODO, tzn. umożliwiamy dostęp do własnych danych osobowych (informację o danych, kopię danych); sprostowanie danych; usunięcie danych (przetwarzanych bezpodstawnie); ograniczenie przetwarzania (wstrzymanie operacji na danych lub nieusuwanie danych – stosownie do złożonego wniosku); przeniesienie danych do innego administratora danych. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w szczególności na potrzeby marketingu naszych produktów lub usług. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie przez Państwa danych wynika z przepisów prawa. Brak podania wymaganych danych uniemożliwi przeprowadzenie przez Administratora procedury rekrutacyjnej, a w konsekwencji również zawarcie umowy na świadczenie usług. Wymóg podania danych osobowych wynika nadto z możliwości realizacji przez Administratora jego prawnie uzasadnionego interesu Wszelkie inne dane osobowe, które nie są wymagane przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego lub realizacji umowy albo na podstawie przepisów prawa, bądź realizacji uzasadnionego interesu prawnego Administratora zbierane są w oparciu o Państwa dobrowolną zgodę, która może być w każdym czasie wycofana. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób automatyczny. Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Z poważaniem Prezes Zarządu Stowarzyszenia konsultingowo-doradcze „Wrota Biznesu” Małgorzata Malinowska czytaj więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close